पिल्लायन 6

Posted: एप्रिल 11, 2017 in सहजच

वेळ: रात्रीचे 10

आई, साडेपाच वरषाच्या पिल्लाला झोपवायचा प्रयत्न करत असते.

आई: पिल्लु I love you 

पिल्लु: यावर काय म्हणायचे असते?

आई: I love you too 

पिल्लु: I love you too mamma

पिल्लु आई काही बोलायच्या आधी म्हणतो

पिल्लु: thank you 

आई: welcome 

नवीन नवीन English  शब्द शिकल्यापासुन कुठेही कसेही thank you,  sorry,  welcome,  i am fine  या शब्दाची बरसात होत असते आणी आई कौतुकाने त्या पावसात भिजत असते.

पिल्लायन 5

Posted: एप्रिल 5, 2017 in सहजच

(पिल्लु अन आई संवाद)

आई: पिल्लु, स्कुलबस निघुन गेली वाटते.

(दुरवर एक स्कुल बस जातांना बघुन)

आता कसे करायचे रे?

(आई, स्कुलबमधील ताईला फोन लावते. बस अजुन येण्यास 5 मिनीट अवकाश असतो)

आई: पिल्लु बरे झाले रे बस निघुन नाही गेली, नाहीतर तुझे बाबा मला रागावले असते.

पिल्लु: तु छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी बाबांना का घाबरतेस ग?

(आई क्लिनबोल्ड)