पिल्लु: आsssई spider
आई: काही नाही करित तो Spider
पिल्लु: आई हा spider मला चावला तर मी Spiderman  बनणार का?
(आई विचारात)
आई: अरे हा छोटा spider आहे. spiderman बनण्यासाठी  खुप खुप मोठा spider चावावा लागतो.
(पिल्लु समाधानी)
थोड्यावेळाने
पिल्लु: आई, Batman होण्यासाठी काय चावले पाहीजे?
(आई विचारात)
आई: Batman होण्यासाठी मोठा bat म्हणजेच वटवाघुळ चावावे लागते. ते रात्रीलाच बाहेर येते. त्याचे डोळे खुप मोठे असतात.
(आई जवळ असलेली सगळी माहीती थोडीशी भयानक करुन सांगते.)
(पिल्लु परत समाधानी)
पिल्लु: आई आई
(आई काळजीत, आता काय विचारतोय हा?)
पिल्लु: Superman बनण्यासाठी काय चावावे लागते?
(आईला उत्तर माहीती नाही व काय सांगावे ते सुचतही नाही)
आई: (आपले शेवटचे शस्त्र बाहेर काढते) superman बनण्यासाठी खुपखुप जेवावे लागते.
पिल्लु शांतपणे बाहेर खेळायला पळतो.

Mothers Day

Posted: मे 8, 2016 in सहजच

Today is Mothers day. All groups on whatsapp is flooded with “Happy Mothers Day” message.  Same with facebook.  I even did the same.
Is it right way to celebrate Mothers day on whatsapp and facebook?  Even our mother dont have an idea about it.
Celebrating Mothers day is to give some rest to mom from her busy routine  work., for at least 1-2 hours.  The ray of smile on her face is real Mothers day.
Frankly speaking I also didnt do it.