“To be or not tobe”

कधी कधी किती हेल्प लेस होतो आपण.काय करावे ते सुचताच नाही .
असे म्हटल्या जाते की आयुष्यात  खाड्या वळणावर दोन रस्ते येतात व
त्यातील योग्य वा अयोग्य आपण निवडायचा असतो पण माझी आता तर अशी स्टिती आहे की कोणताही मार्ग
नाही सापडत आहे व मी चालत आहे एक्टी ……………..
हा प्रवास कधी संपेल माहिती नाही….
खरच आयुष्यात “To be or not tobe” हे म्हणायची situation आलेली आहे.

One thought on ““To be or not tobe””

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s