रामनवमी

आज रामनवमी… चैत्र शुद्ध नवमी ला दुपारी १२ वाजता अयोध्येत मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामा चा जन्म झाला.

कधीकधी असे का होते की लिहायचा विषय असतो मनात पण लिहायची इच्छा होत नाही.
माझे पण असेच होत आहे आज.
त्यामुळे कधीतरी नक्की लिहीन श्रीरामावर…

मर्यादा पुरुषोत्तम,एकपतणी,एकवचणी,एकबानी श्रीरामाला माझे त्रिवार वंदन ….

2 thoughts on “रामनवमी”

  1. काल मी गीत रामायण ऐकल. लहानपणी रोज ऐकायचो. अजूनही ऐकतांना अंगावर शहर येतो. तुम्हीही ऐका. छान आहे. मलाही बोलायचं होत श्रीरामाबद्दल. पण तो देव आहे. सगळ्या गुणांनी संपूर्ण. त्याबद्दल बोलायला आणि त्याचे वर्णन कितीही केल तरी कमीच आहे. माझ्यासारखा अनेकवचनीने एकवचनी बद्दल काय बोलावे. तुम्ही नक्की वेळ काढून लिहा. माझेही मर्यादा पुरुषोत्तमला त्रिवार वंदन.

    1. मी आज सकाळी ११.४५ पासून गीतरामायण च ऐकत आहे.
      बरोबर १२ वाजता राम जन्मला ऐकले.
      मला पण गीत रामायण खूपच आवडते.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s