पिल्लायन-भाग2

Posted: मे 11, 2016 in अद्वय, सहजच

पिल्लु: आsssई spider
आई: काही नाही करित तो Spider
पिल्लु: आई हा spider मला चावला तर मी Spiderman  बनणार का?
(आई विचारात)
आई: अरे हा छोटा spider आहे. spiderman बनण्यासाठी  खुप खुप मोठा spider चावावा लागतो.
(पिल्लु समाधानी)
थोड्यावेळाने
पिल्लु: आई, Batman होण्यासाठी काय चावले पाहीजे?
(आई विचारात)
आई: Batman होण्यासाठी मोठा bat म्हणजेच वटवाघुळ चावावे लागते. ते रात्रीलाच बाहेर येते. त्याचे डोळे खुप मोठे असतात.
(आई जवळ असलेली सगळी माहीती थोडीशी भयानक करुन सांगते.)
(पिल्लु परत समाधानी)
पिल्लु: आई आई
(आई काळजीत, आता काय विचारतोय हा?)
पिल्लु: Superman बनण्यासाठी काय चावावे लागते?
(आईला उत्तर माहीती नाही व काय सांगावे ते सुचतही नाही)
आई: (आपले शेवटचे शस्त्र बाहेर काढते) superman बनण्यासाठी खुपखुप जेवावे लागते.
पिल्लु शांतपणे बाहेर खेळायला पळतो.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल )

Connecting to %s