मनातील

मला नाही लिहीता येत, कवीता.

मला नाही लिहीता येत, कथा.

तरीपण बोटांमध्ये उर्मी असते लिहीन्याची,

मनातील आवेग कागदावर उतरन्याची.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s