आरंभ

“व्यक्त करता येईल असे खूप काही आहे
पण……
शब्दाणीच मौन धरण केलेले आहे.”