पिल्लायन 6

वेळ: रात्रीचे 10

आई, साडेपाच वरषाच्या पिल्लाला झोपवायचा प्रयत्न करत असते.

आई: पिल्लु I love you 

पिल्लु: यावर काय म्हणायचे असते?

आई: I love you too 

पिल्लु: I love you too mamma

पिल्लु आई काही बोलायच्या आधी म्हणतो

पिल्लु: thank you 

आई: welcome 

नवीन नवीन English  शब्द शिकल्यापासुन कुठेही कसेही thank you,  sorry,  welcome,  i am fine  या शब्दाची बरसात होत असते आणी आई कौतुकाने त्या पावसात भिजत असते.

Advertisements

पिल्लायन 5

(पिल्लु अन आई संवाद)

आई: पिल्लु, स्कुलबस निघुन गेली वाटते.

(दुरवर एक स्कुल बस जातांना बघुन)

आता कसे करायचे रे?

(आई, स्कुलबमधील ताईला फोन लावते. बस अजुन येण्यास 5 मिनीट अवकाश असतो)

आई: पिल्लु बरे झाले रे बस निघुन नाही गेली, नाहीतर तुझे बाबा मला रागावले असते.

पिल्लु: तु छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी बाबांना का घाबरतेस ग?

(आई क्लिनबोल्ड)

लग्नानंतरचे प्रेम

लग्नाला 4-5 वर्ष झाल्यावर, प्रेम व्यक्त करायची समीकरणे बदलतात.दिवसातुन दहा वेळा  love you म्हणने म्हणजे प्रेम नसुन ते अव्यक्तपणे व्यक्त करणे म्हणजे प्रेम.

प्रेम व्यक्त होते स्पर्शातुन, शब्दातुन, नजरेतुन, स्वयंपाकाला दिलेल्या दादेतुन, छान दिसत आहेस/आहात या शब्दांतुन, जपुन जा, लवकर या/ये या शब्दातुन.

यानेच

लग्न मुरल्यासारखे वाटते, l love you /I  miss you  सारखे उथळ उथळ नाही

पिल्लायन 4

मोठ्या पिल्लाचा वार्षिक स्नेहसंमेलनाचा कार्यक्रम सुरु होता.पिल्लाला स्टेजवर बघुन अगदी कभी खुशी कभी गम च्या काजोलसारखे वाटायला लागले.काय करू अन काय नको, असे झाले होते.सभ्यतेचा बुरखा फाडुन, मस्त शिटी वाजवावीशी वाटली.सोबतच मनात भावनांची दाटी झाली होती, रडायला पन येत होते

माझं पिल्लु किती पटकन मोठे झाले

मी त्याच्या आजारात जागरण करायची अन माझी तब्येत चांगली नसली की तो पाय दाबुन देतो, देवाचा अंगारा लावतो. अशा वेळेस खुप अभीमान वाटतो त्याचा.

एकंदरीत पिल्लुचा कार्यक्रम बघतांना मी वर्तमानकाळातुन भुतकाळात गेले होते व टाळ्यांच्या कडकडाटाने वास्तवात आले.

आनंदाच्या डोही आनंद तरंग…

पिल्लायन-भाग2

पिल्लु: आsssई spider
आई: काही नाही करित तो Spider
पिल्लु: आई हा spider मला चावला तर मी Spiderman  बनणार का?
(आई विचारात)
आई: अरे हा छोटा spider आहे. spiderman बनण्यासाठी  खुप खुप मोठा spider चावावा लागतो.
(पिल्लु समाधानी)
थोड्यावेळाने
पिल्लु: आई, Batman होण्यासाठी काय चावले पाहीजे?
(आई विचारात)
आई: Batman होण्यासाठी मोठा bat म्हणजेच वटवाघुळ चावावे लागते. ते रात्रीलाच बाहेर येते. त्याचे डोळे खुप मोठे असतात.
(आई जवळ असलेली सगळी माहीती थोडीशी भयानक करुन सांगते.)
(पिल्लु परत समाधानी)
पिल्लु: आई आई
(आई काळजीत, आता काय विचारतोय हा?)
पिल्लु: Superman बनण्यासाठी काय चावावे लागते?
(आईला उत्तर माहीती नाही व काय सांगावे ते सुचतही नाही)
आई: (आपले शेवटचे शस्त्र बाहेर काढते) superman बनण्यासाठी खुपखुप जेवावे लागते.
पिल्लु शांतपणे बाहेर खेळायला पळतो.

Mothers Day

Today is Mothers day. All groups on whatsapp is flooded with “Happy Mothers Day” message.  Same with facebook.  I even did the same.
Is it right way to celebrate Mothers day on whatsapp and facebook?  Even our mother dont have an idea about it.
Celebrating Mothers day is to give some rest to mom from her busy routine  work., for at least 1-2 hours.  The ray of smile on her face is real Mothers day.
Frankly speaking I also didnt do it.