दसरा

दसरा

असत्यावर सत्याचा विजय…..

अधर्मावर धर्माचा विजय…..

वाईटावर चांगल्याचा विजय…..

हा दसरा तुम्हा सगळ्यांच्या आयुश्यात सुख, संपत्ती, भरभराट व शांती घेवुन होवो

हिच त्या आदीमाया आदीशक्तीला प्रार्थना…