मनाला भावलेले काहीतरी

आज खुप सुंदर मेल आला होता.
त्यात व.पु. चे काही निवडक व्याक्य होती.
मनापासुन आवडली व सगळ्यांना सांगाविसी वाटली……
किती सुंदर आहे…खरच…समोरच्या व्यक्तीनं तुमच्यासारखं का व्हाव?
आणी आपण अविरत प्रयत्न करत असतो समोरच्याला बदलन्याचा, प्रवाहाविरुद्ध पोहन्यास प्रव्रुत्त करायचा प्रयत्न……
(ही वाक्य व.पु.ची आहे की नाही हे मी पडताळुन पाहिलेले नाही)